Regulament Concurs Kikkoman

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concurs Parmafood.ro: Scaneaza QR codul, raspunde la intrebare si te inscri automat in concursul Kikkoman cu premii prin tragere la sorti.
Perioada Campaniei: 15.06.2024 – 30.07.2024.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei („Campania”)  Parmafood Group Distribution S.R.L, persoana juridica romana, avand sediul social situat in Str. Ciresului, nr. 1, Dragomirești-Vale, Ilfov, avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/2963/2011, cod unic de inregistrare  RO29337854.

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe site Kikkoman (parmafood.ro) pe toata perioada Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari să intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe Parmafood.ro.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea au fost comunicate conform regulamentului.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe site-ul Parmafood.ro.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania va incepe la data de 15.06.2024, ora 10.00 si se va desfasura pana la data de 30.07.2024, ora 23:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

3.2 Inainte de inceperea Campaniei  si dupa incetarea duratei Campaniei , indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. 

3.3 Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice, cu domiciliul în Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Participantul trebuie sa aiba implinita varsta de 18 ani inaintea de data inceperii Campaniei.

4.2 Participantul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

4.3 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului sau ai Partenerului Campaniei, colaboratorii implicati si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.4 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1 Campania se desfasoara online, pe pagina Kikkoman (parmafood.ro).

5.2 Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot beneficia de produsele prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la aceasta sectiune.

5.3 Pentru a se inscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni

Campania se va desfasura in intervalul 15.06 – 30.07. 2024.

 

SECȚIUNE 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

6.1  Pentru a beneficia de premiile mentionate la art. 4 din prezentul Regulament, participantul trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

– sa scaneze QR codul de pe orice produs Kikkoman aflat in magazine

-sa raspunda la intrebarea care se regaseste pe site-ul Kikkoman (parmafood.ro)

SECȚIUNE 7 PREMIILE CAMPANIEI

Dupa tragerea la sorti, participantii pot castiga:

  1. Premiul cel mare- un original Napoleon Grill, de o calitate premium- 1800lei
  2. 20 de premii excelente pentru o experiență grill de neuitat:

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1 Acordarea premiilor

Premiile se acorda automat pe factura finala. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate in sectiunea 5.

Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui in bani.

Premiul va fi trimis castigatorului la adresa postala pe care o va comunica in momentul comenzii.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

9.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

10.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste să se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau ale platformei www.parmafood.ro precum nici blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal.. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie.

11.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia.

11.3 Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa office@parmashop.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

11.4 Prin înscrierea şi participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale să fie înregistrare în baza de date a Parmafood Group Distribution,, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date Parmafood Group Distribution SRL prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale şi/sau mostre, dacă aceştia sunt de acord. Acordul se va considera obţinut din partea utilizatorului în momentul în care acesta se înscrie în concurs.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa info@parmashop.ro in termen de maximum 2 (doua) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

12.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campania existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Informații suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participanților pe website Kikkoman (parmafood.ro).